XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX470 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 4 days 01:16:25
dly2@sbcglobal.net